Putovní svatyňky

Projekt putovní svatyňka je pastorační iniciativa mezinárodního Schönstattského hnutí. Panna Maria se vydává na cestu k lidem, k rodinám prostřednictvím putovního obrazu Třikrát podivuhodné Matky a Královny schönstattské. Od roku 1950 putuje obraz Panny Marie po světě. Putuje od rodiny k rodině, vždy na třídenní návštěvu v každém měsíci. Rokole kaplickaRodina přijímá Pannu Marii v Putovní svatyňce do svého domova. Panna Maria pak šíří kolem sebe atmosféru lásky a učí lásce.

Centrum "Putovních

svatyněk" u nás je u schönstattských sester Nad Koulkou 11, Praha 5, tel. 251 555 523,
e-mail: putovni.svatynky@gmail.com

s. M. Bernadetta

Průběh v praxi

 • S touto iniciativou se může začít pouze se souhlasem místního duchovního správce.
 • Deset rodin nebo jednotlivců utvoří putovní okruh. V tomto okruhu putuje putovní svatyňka. U každého zůstává přibližně tři dny. Jednou za měsíc má každý účastník přijmout návštěvu Panny Marie. Případně se přizpůsobí putování místním okolnostem.
 • Předání svatyňky dalšímu účastníkovi probíhá jednoduše. Mělo by to být však tak, že se setká člověk s člověkem. Tak to totiž odpovídá biblickému podkladu této iniciativy.
 • Putovní svatyňku dáme na pěkné místo. Má to být tam, kde se odehrává náš všední den. Jako dárek Panně Marii se snaží jednotlivec (rodina) najít si chvíli čas – pro Boha a pro druhé.
 • Průvodce, jeden člen z putovního okruhu, přebírá úkol kontaktní osoby. Je zodpovědný za dobrou organizaci ve své skupině.
 • Noví členové mohou být vždy zapojeni do okruhu po dohodě s kontaktní osobou. Pokud má skupina víc než 15 členů, má se vytvořit další putovní okruh. Účastníci mohou kdykoliv z okruhu vystoupit. Informují o tom kontaktní osobu.
 • Putovní svatyňka s průvodní knihou je dána jednotlivému okruhu k dispozici. Zůstává vlastnictvím Projektu a odevzdá se nazpět, pokud má putovní okruh delší dobu méně než 7 členů a zruší se.
 • Účastníci nemají žádné jiné závazky – ani finanční, ani v délce účasti. Iniciativa je financovaná z dobrovolných příspěvků.
 • Info-časopis se vydává dvakrát za rok. Obsahuje zážitky, zkušenosti, impulsy. Další podněty je možné získat v centru projektu Putovní svatyňka.
 • Podle přání účastníků se mohou uskutečnit společná setkání, která slouží k výměně zkušeností a k vzájemnému obohacení. Po dohodě je možné udělat pouť nebo setkání u schönstattské svatyňky. Společné akce nemají být často a jsou vždy dobrovolné.

Biblický podklad

„V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina ...“ (Lk 1,39 – 46).

ONA přichází

To, co vypráví Písmo svaté o návštěvě Panny Marie v domě Alžběty a Zachariáše, se uskutečňuje ještě jednou – zde a nyní. Ale život z víry potřebuje znamení, symboly, zvyky. S putovní svatyňkou nepřichází něco, ale někdo – Panna Maria. A s ní přichází ten, kterého nese: Kristus, Boží Syn, náš Spasitel a Vykupitel.

Boží požehnání přichází ke mně, do našeho domu, do naší rodiny
skrze setkání s Pannou Marií a její víru, 
skrze toho, kterého nese - Krista, 
skrze její pozdrav, 
skrze její chvalozpěv Bohu, 
skrze její připravenost pomoci ... 
skrze chvilku času – pro Boha a pro druhé.

Chvíle času pro Boha a pro sebe navzájem

… aby to u nás bylo o trochu hezčí než jindy

Každoměsíční příchod a odchod putovní svatyňky nám může pomoci znovu si uvědomit cenu každého okamžiku. Můžeme ho tím více vnímat a využít. Panna Maria k nám přichází v symbolu putovní svatyňky a připomíná nám:

Jsi pro mne důležitý!
Udělej si malou pauzu!

Najdi si chvilku času
pro sebe,
pro druhé,
pro Boha.

Sleduj stopy Boží lásky.
Hledej Boha v lidech, zážitcích, věcech. 
Objevuj jeho ruku za krásným i těžkým.
Věř v jeho vedení právě v utrpení.
Buď statečný: Pán je s tebou!
Modli se k němu s důvěrou dítěte.

Začni ještě jednou 
se sebou samým,
s druhými,
se svým dobrým Bohem.


Náš životní rytmus je náročný. Všechno musí jít rychle. Termíny, zážitky, dojmy se překrývají. Hodnota života a lásky ustupuje snadno do pozadí. Trpí tím vztahy – vztah k Bohu a k bližním. Potřebujeme pro svůj každodenní život mít chvíli k ztišení a k setkání s Bohem a s druhými. 

Panna Maria přichází ze schönstattské svatyňky, aby nás obdarovala. Přichází s prosbou, abychom jí něco darovali:

Chvilku času – pro Boha a pro druhé 

Tak například:

 • modlitba na začátku a na konci dne
 • čas pro sebe osobně, na čtení Písma svatého nebo hodnotné knížky 
 • snaha o co nejlepší plnění svých povinností souvisejících se zráním
 • mého životního poslání a povolání
 • udělat práci, která už dlouho leží, atd.
 • napsat dopis nebo zatelefonovat někomu, kdo na to čeká
 • společná modlitba před jídlem
 • společné jídlo bez spěchu
 • společně si někam vyjít jako rodina, jako manželé 
 • večer bez televize, který věnujeme rozhovoru s partnerem
 • věnovat trochu času pro hraní s dětmi, vnoučaty

Mnozí si dopřejí několik minut ticha k zamyšlení – sami nebo společně - a někteří z nich poznávají, jak hodnotná je modlitba růžence.

Někdy také stačí jen letmý pohled, když procházím kolem putovní svatyňky. A při příští návštěvě mohu dát Panně Marii o trochu víc. 

Panna Maria nám vyprošuje sílu, abychom měli stále víc rádi Boha i lidi. K tomu je potřeba stále znovu si udělat chvíli čas, aby to v nás a okolo nás bylo o trochu hezčí.